Web Toolbar by Wibiya
Berita Terbaru :

TAWASUL WALIYULLAH

SALAMULLAH YA SADAH MINARROHMAN YAGHSYAKUM..
IBADALLAH JI'NAKUM QOSODNAKUM TOLABNAKUM..

TU'INUNA TUGHITSUNA BIHIMMATIKUM WAJADWAKUM..
FAHBUNA WA'TUNA 'ATOYAKUM  HADAYAKUM..                           

FALA KHOYYABTUMU ZONNI FAHASYAKUM WAHASYAKUM..
SA'IDNA IDZ ATAYNAKUM WAFUZNA HINA ZURNAKUM..,

FAQUMU WASYFA'U FINA ILARROHMAN MAWLAKUM..
'ASA NU'TO 'ASA NUHZO MAZAYA MIN MAZAYAKUM..

'ASANAZROH 'ASA ROHMAH TAGHSYANA WA TAGHSYAKUM..
SALAMULLAH HAYYAKUM WA'AINULLAH TAR'AKUM..

WASOLLALLAH MAWLANA WASALLAMMA ATAINAKUM...
'ALAL MUKHTAR SYAFI'NA  WAMUN QIZUNA WAIYYAKUM

================kirim hadhrah===============

Alfatehah :
Ila hadhrotin Nabiyyil Musthofa Sayyidina Rosullillahi Shallallahu Alaihi Wa sallam wa alaa alihi wa ashabihii wa ajwajihii wa dzuriyatihii wa ahli baitihi ajma’in …Al-Fatihah:

Ila hadhrotin nabiyullah Adam AS wa Hidir AS wa Idris AS wa Nuh AS wa Ibrahim AS wa Ismail AS wa Yusuf AS wa Musa AS wa Daud AS wa Sulaiman AS wa Isa AS wa Yunus AS …Al-Fatihah:

Illa hadroti alaika ya abdi Allah ya malaikatullah khususon illa hadroti ya malaikat Jibril AS, wa Mikail AS,wa Isrofil AS ,wa Izroil AS, wa Munkar AS, wa Nakir AS ,wa Roqib AS,wa Atib AS ,wa Malik AS, wa Ridwan AS wa Malaikat Rahmat, wa Malaikat ilhamal moqorrabin wa Malaikat Ruh…Al-Fatihah:

Ila hadhrotin Shohabati Rosulillahi Shallalahu alaihi Wasalam. Sayidina Abu bakar RA, wa Umar Inul Khottob RA ,wa Ustman bin Affan RA ,wa sayidina Ali bin Abi Thalib rodhiallahu wa anhum wa awladihim wa zuriyatihim annallaha yanfa’una min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fiddini wadunya walakhiroh..Al-Fatihah:

Ila hadrotin Imam Madhibul Arbaah wal imam Maliki RA, wa sayidina imam Hambali RA, wa sayidina imam Syafi`i RA, wa sayidina imam Hanafi RA annallaha yanfa’una bibarokatihi wa asrorihi wa anwarihi wa ulumihi fiddini waddunya wal akhiroh…Al-Fatihah

1. Al fatihah…Tsuma ila ruhi sayidina Al Muhajir ilallah Al imam Ahmad bin Isa wa Sayidina Al fakih al Muqoddam Al imam Muhammad bin Ali ba Alawi wa ushulihim wa furu’ihim wa dzawil huruki alaihima ajma’in ;

2. Wa tsuma ila arwahi Al imam Alwi Al Gusyuri wa sayidina Al imam Ali Algusyuri wa sayidina Al imam Muhammad bin Ali Maula Dawilah wa Sayidina Al imam Abdurrahman bin Muhammad Assagafi ba Alawi ;

3. Tsuma ila arwahi Al habib Al imam Abibakrin Assakron wa sayidina Al habib Al imam Umar Al Muhdor wal habib Al imam Abdulloh wa ikhwanihim wa awladihim wa dzuriyatihim ;
4. Tsuma ila ruhi Al Habib Al imam Ali bin Abi Bakrin assakron tsuma ila arwahi sayidina Al imam Badawi wa Syeh Abdul Qodir Jaelani wa awladihim wa dzuriyatihim annallaha yanfa’una min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fiddini wadunya wal akhiroh ..Al-Fatihah ;

5. Al-Fatihah : Ila ruhi shohiburrotib sulthonul mala imamil auliya’i waghautsil akabir Syamsi Syumus Muhyinnufus Al Arif billahi Al habib Al imam Abdullah bin Abi Bakrin Al idrusi Al akbar annallaha yanfa’una bibarokatihi wa asrorihi wa anwarihi wa ulumihi fiddini waddunya wal akhiroh ..Al-Fatihah ;

6. Al-Fatihah : Ila arwahi auladihim Al habib Al imam Al qutb Al adani Abi Bakrin wa ikhwanihim Al habib Alwi wal habib Syeikh wal habib Husain wajami’i arwahi silsilatil idrusiyah wa Sadatina Ali Bani Alawi wa muhibbihim ainama kanu arwahuhum min masyarikit ardi ila magoribiha annallaha yanfauna min barokatihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fiddini waddunya wal akhiroh …Al-Fatihah ;

7. Al fatihah : Ila arwahi sayidina fahril wujud Al imam Assekh Abi Bakrin bin Salim, Al imam Aqil bin Salim wa ikhanihima wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi Syeh Yusuf bin Abid al Hasani, Tsuma ila arwahi Al habib Ahmad bin Muhammad Al Habsyi (Maulana Syiib) wal habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Taris, Tsuma ila arwahi Kutbil Anpas Sayidina Al imam Al habib Umar bin Abdurrahman Al atos wa ushulihim wa furu’ihim, Wa ila ruhi Sayidina Al imam Kutbil Irsad Al habib Abdullah bin Alwi Alhadad wa ushulihi wa furu’ihim wa jami’i arwahi talamidihim ajma’in wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila ruhi Sayidina Al imam Abdurrahman bin Musthofa Al idrus (Maulana Masr), Wa tsuma ila ruhi Sayidina Al habib Zainal Abidin bin Ahmad Al idrus wa Sayidina Al habib Abdullah bin Alwi Al idrus (Maulana Sibi) wa ushulihim wa furu’ihim, Wa tsuma ila arwahi Sayidina Al habib Ali bin Muhammad Al Habsyi wal habib Hasan bin Soleh Al bahar wal habib Ahmad bin Muhammad Al Muhdlor wa awladihim wa dzuriyatihim, Wa tsuma ila arwahi ahli bagi wal ma’la wa ahli janbali wal furaid wa jami’i arwahi aba’ina wa ajdadina wa aslafina Ya tarim wa ahlaha Ya tarim wa ahlaha Ya tarim wa ahlaha annallaha yanfauna ya tarim bikaromatihim wa anwarihi wa ulumihim wa asrorihim wa nafahatihim fiddini waddunnya wal akhiroh ……Al-Fatihah ;

8. Al-fatihah : Ila arwahi jami’i syuhadail Islam fi biladina Indonesia mitslal imam addani ilallah warosulihi Sunan Syeh Maulana Quro wa Sunan Maulana Malik Ibrahim wa Sunan Ampel Ahmad rahmatullah wa Sunan Giri wa Sunan Drajat wa Sunan Bonang wa Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah wa Sunan Kudus Maulana Jafar Sidik wa Sunan Muria wa Sunan Kalijaga, Wa tsuma ila arwahi Sunan Sulthonu Maulana Hasanuddin wa ibnihi Maulana Yusuf, Wa ila ruhi Maulana Syarif Husain ba’bud al Bantani wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi Sunan Bungkul wa Sunan Sasak, Tsuma ila arwahi Sunan Pamijahan Syeh Muhyiddin wa Syeik Mansur wa Syeh Mbah Dalem wa Syeh Nawawi Tanara wa Syeh Asnawi Caringin wa Syeik Muhammad Arsad Al Banjari wa jami’i Sunan wa Suhada wa Sholihin biannallah Karim Yuli darojatihim fil jannah wa yuidu alaina min barokatihim wa asrorihim wa uluihim wa nafahatihim fiddini waddunya wal akhiroh … al-Fatihah ;

9. Al-fatihah : Ila hadroti shohibul wilayah wal maqom Al habib Al imam Al Qutb Husain bin Abi Bakrin Al Idrus (luar batang), Tsuma ila arwahi Al habib Muhammad bin Umar Al Qudsi (Kp. Pandan) wal habib Ali bin Abdurrahman Ali ba alawi wal habib Abdurrahman bin Alwi Asyatiri wa usulihim wa furu’him, Tsuma ila arwahi Al habib Abdullah bin Muhsin Al atos wa usulihim wa furu’ihim wal habib Muhammad bin Tohir Al hadad wa awladihim Al habib Alwi wal habib Husain bin Muhammad bin Tohir Al hadad wal habib Ahmad bin Abdullah bin Tolib Al atos wa ushulihim wa furu’him, Tsuma ila arwahi Al habib Syeh bin Ahmad ba faqihi wa akhihi Al habib Muhammad ba faqihi wal habib Ali bin Shofi Assagaf wal habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Qutban Assagaf wal habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi wal habib Muhammad bin Ahmad Al Muhdlor wa ushulihim wa furu’him, Wa tsuma ila arwahi Al habib Alwi bin Muhammad bin Hasyim Assagaf wal habib Al qutub Abi Bakrin bi Muhammad Assagaf wal habib Ja’far bin Saughon Assagaf wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi Al habib Usman bin Abdullah bin Yahya wal habib Abi Bakrin bin Umar bin Yahya wal habib Musthofa bin Jainal Abidin Al Idrus wa akhihi Al habib Husain Al Idrus wal habib Abdul Qodiri bin Alwi Assagaf, Tsuma ila arwahi Al habib Muhammad bin Husain Al Idrus wa ikhwanihi Al habib Muhammad Mastur wa Abdullah bin Husain Al Idrus, Tsuma ila arwahi Al habib Ahmad bin Alwi Al Hadad (Kuncung) wal habib Ali bin Abdurraman Al Habsyi wa habib Muhammad bin Ali Al Habsyi wal habib Ali bin Husain Al atos wal habib Muhsin bin Muhammad Al atos wal habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Tsuma ila arwahi Al habib Jain bin Abdullah Assholabiyati Al Idrus wal habib Abi Bakrin bin Salim Al Idrus wal habib Muhammad bin Ahmad Al Hadad wal habib Abdullah bin Muhammad Al Idrus wa ushulihim wa furu’ihim, wa tsuma ila arwahi Al habib Abdullah bin Ali Al Hadad wal habib Idrus bin Salim Al Jupri wal habib Sholih bin Muhsin Al Hamid wal habib Husain bin Hadi Al Hamid, Tsuma ila ruhi Al habib Abdul Qodir bin Ahmad Bil Faqih wa awladihi, Tsuma habib Ahmad bin Gulub Al Hamid wal habib Muhammad bin Husain Ba’bud wal habib Hamid bin Muhammad Assirri wal habib Umar bin Ismail bin Yahya wal habib Salim bin Thoha Al Hadad wal habib Husain bin Abdullah Al Hamid wal habib Abbas bin Abi Bakrin Al Idrus wal habib Hadi bin Abdullah Al Haddar wal habib Ahmad bin Adullah bin Hasan Al atos wal habib Umar bin Muhammad bin Hud Al atos wal habib Abdullah bin Husain Assami Al atos wa ushulihim wa furu’ihim, Tsuma ila arwahi walidina wama sayidina fiddini wa jami’i arwahi auliya wa sholihin fihadzihil baldata khususon wa buldanil muslimiina amanah.
Anallaha yanfa’una bikaromatihim wa anwarihim wa uluihim wa nafahatihim fiddini waddunya wal akhiroh, Tsuma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimina walmuslimat wal mu’minina wal mu’minat, wa ila hadroti nabiyil musthofa Muhammad Sholallahu alaihi wasallam ……Al-Fatihah ;

10. Al-fatihah : Tsuma ila hadroti khususon ....fulan bin fulan...bissiril fatihah,